cz en
Přihlášení pro výrobce
Uživatelské jméno:
Heslo
Zapamatovat přihlášení na tomto počítači
Informace

Spotřebitelé / Technické informace

Zinkochloridová baterie

Zinková nádobka (kalíšek) zastává funkci záporné elektrody. Do této nádobky je vloženo dýnko a svitek separačního papíru. Do svitku je nalisována směs burelu a sazí (uhlík). Jako výstupní kladná elektroda je v této směsi zaražen uhlíkový roubík, na který je nalisována kovová čepička, jako kladný pól baterie. Funkci elektrolytu zde zastává roztok chloridu zinečnatého. Tento elektrolyt je součástí směsi pro kladnou elektrodu. Celá sestava - směs, uhlík, separátor je zalita hmotou (ceresin, asfalt), aby bylo zabráněno přístupu vzduchu. Celý článek je poté opatřen vnějším obalem, ať již folií, papírem nebo kovovou dutinkou.
Funkce - Směs kladné elektrody je použita o poměrně vysoké vlhkosti. Tato navlhčí separační papír a reaguje se zápornou zinkovou elektrodou. V průběhu vybíjení se spotřebovává vlhkost obsažená v článku, takže na konci vybíjení je vnitřek článku suchý. Proto je nutné u nových článků zajištění dokonalé hermetičnosti - pokud by došlo k porušení hermetičnosti, článek by vyschl a k reakci by nemohlo dojít. V dřívějších systémech těchto suchých článků se jako elektrolyt používal pastovitý roztok salmiaku. U této technologie docházelo při vybíjení ke vzniku volné vody a tím bylo zapříčiněno vytékání elektrolytu.


Alkalická baterie

Ocelová nádobka zastává funkci kladného pólu baterie. Do této nádobky jsou nalisovány buď kroužky, nebo trubka ze směsi burelu a uhlíku (sazí) - kladná elektroda. Doprostřed kladné elektrody je vložen separátor nasycený louhem. V tomto separátoru je vložen váleček záporné elektrody - emulze zinkového prášku v tyloze. Do této záporné elektrody je zaražena jehla (obvykle mosazná) jako záporný sběrač a vývod. Proto je u alkalických článků na rozdíl od zinkochloridových izolovaně zapertlované dýnko článku - záporný pól.
Funkce - je založena na stejném principu jako u zinkochloridových článků, tj. reakce zinku a uhlíku. Na rozdíl od normálních baterií zde reakce probíhá za přítomnosti alkalického elektrolytu - louhu. V alkalických bateriích se používají suroviny s vyšší elektrickou vodivostí (saze), dále je v nich podstatně vyšší podíl elektrolytického burelu. Díky použití zinkového prachu jako záporné elektrody má tato větší reakční plochu. Tím je dáno, že tyto baterie mají vyšší kapacitu a i jejich zatěžovací proudy jsou vyšší než u klasických článků.


Olověný akumulátor (Pb)

Je tvořen kladnou (oxid olova) a zápornou (olovo) elektrodou a elektrolytem, kterým je kyselina sírová ve formě gelu, u technologie AGM je vázána v absorpčním skelném vláknu.
Tyto akumulátory jsou hermeticky uzavřené, proto je lze provozovat v libovolné poloze. Nejvíce se tento druh akumulátorů používá v telekomunikační technice, při silniční signalizaci, v navigačních systémech, malých systémech UPS a velkých zálohových jednotkách např. v jaderných elektrárnách, nemocnicích a podobně.
Tento druh akumulátorů je nutné skladovat vždy v nabitém stavu. Pokud by došlo k vybití a následnému uskladnění, dojde k nenávratné ztrátě kapacity až ke zničení akumulátoru - sulfatace elektrod. Doporučuje se proto při skladování minimálně 1x ročně tyto akumulátory nabít. Nevýhodou olověných akumulátorů je též zhoršení elektrických vlastností při použití v mezních teplotách, ať již kladných nebo záporných.
 

Niklkadmiový akumulátor (NiCd)

U těchto akumulátorů je elektrolyt vázán v separátoru a elektrodách. Tyto akumulátory jsou používány pro velmi příznivé vlastnosti s ohledem na poměr hmotnosti ke kapacitě. Další výhodou těchto akumulátorů je jejich schopnost funkce i v extrémních klimatických podmínkách (do -40C°). Velký rozmach výroby těchto akumulátorů přímo souvisel s rozvojem výroby různých přenosných tranzistorových přístrojů. V současnosti jsou používány v aplikacích vyžadujících velká proudová zatížení, případně pro použití v extrémních klimatických podmínkách. Nevýhodou je, že obsahují těžké kovy.
Tyto akumulátory je možné skladovat ve vybitém stavu bez újmy na elektrických vlastnostech v podstatě libovolnou dobu.
Složení:
Kladná elektroda - nikl
Záporná elektroda - kadmium
Elektrolyt - draselný louh
 

Niklmetalhydridový akumulátor (NiMH)

Jsou v podstatě obdobou niklkadmiových akumulátorů. Byly vyvíjeny na základě požadavků na vyšší kapacitu akumulátoru při stejném objemu a s ohledem na zátěž životního prostředí. Nejvíce došlo k uplatnění tohoto typu akumulátorů u mobilní komunikace - mobilní telefony a přenosné počítače. Vzhledem k náhradě těžkého kovu (kadmia) za směs jiných kovů, mají tyto akumulátory některé vlastnosti rozdílné od svých předchůdců. Jejich kapacita je oproti klasickým NiCd akumulátorům vyšší cca o 40% při stejné velikosti. Použitelnost v mezních klimatických podmínkách je horší - zaručená funkce je do -10C° maximálně. Též možnost vysokých vybíjecích proudů je u tohoto typu akumulátorů omezena na zhruba dvoj až trojnásobek kapacity.

Skladování těchto akumulátorů je možné v nabitém i vybitém stavu. Je ale nutné minimálně 3x v průběhu jednoho roku články několikrát nabít a vybít. Pokud se údržba zanedbá, dochází k obdobnému jevu jako při skladování vybitých olověných akumulátorů. Vlivem chemických reakcí dojde k znehodnocení elektrod akumulátoru a k nevratné ztrátě kapacity.
Složení:
Kladná elektroda – nikl
Záporná elektroda - hydrid směsi kovů - každý výrobce si své složení chrání
Elektrolyt - draselný louh
 

Lithium - ionový akumulátor (Li-Ion)

V posledních letech se stále více používají v mobilních telekomunikacích (telefony) a v přenosných počítačích akumulátory Lithium-ionové. Tato technologie byla vyvinuta z primárních lithiových článků. Protože tyto akumulátory mají jmenovité napětí 3,6V oproti klasickým NiCd a NiMH akumulátorům (1,2V) při stejné velikosti, je jejich poměr akumulované energie v porovnání s váhou velmi příznivý.
Nevýhodou těchto akumulátorů je nutnost elektronické ochrany jednotlivých článků při nabíjení a vybíjení - nesmí být překročeno konečné napětí při nabíjení, ani vybití pod těsně stanovenou mez. Toto je zajištěno ochrannými obvody na každém jednotlivém článku. Není možné zatím provádět záměnu článků jednotlivých výrobců, protože tyto konečné parametry jsou u každého rozdílné.
 Vyhledávání
Kontakt
ECOBAT s.r.o.
Soborská 1302/8
160 00 Praha 6
Telefon: 233 332 787
E-mail: ecobat@ecobat.cz
IČ: 26 72 59 67
InformaceÚvod |O nás |Výrobci |Prodejci |Spotřebitelé |Obce |Školy |Firmy |E-learning |Kontakt | Mapa stránek